¿Sabies que Ubieto va denunciar la manipulació de Bofarull en el Llibre del Repartiment en l'any 1985?


Antonio Ubieto Arteta (Saragossa, 31 de març de 1923 - Valéncia, 1 de febrer de 1990) fon un historiador i filòlec medievaliste aragonés.

Discípul de l'historiador medievaliste José María Lacarra, va destacar com a investigador de l'història i la lliteratura medieval sobretot en l'àmbit aragonés, a on va estudiar. Fon archiver i catedràtic de Universitat de Saragossa, i en 1977 va obtindre la Càtedra d'Història Medieval de la dita Universitat, dirigint el departament homònim fins a 1988.

La seua obra com a medievaliste comprén centenars de treballs destinats a l'edició de fonts primàries de temes navarrés-aragonesos, d'història valenciana o èpica medieval. Destaca la seua llabor en la clarificació dels orígens dels regnes de Castella, Aragó i Valéncia i la profundisació en l'història d'Aragó, en l'àmbit de la qual va publicar una magna obra de referència en diversos volums, la seua Història d'Aragó.

Ubieto va donar una conferència en Gandia en l'any 1985 organisada per Lo Rat Penat baix el títul "Historia d'historiografia valenciana recent" en ella va parlar sobre el Llibre del Repartiment i sobre la manipulació dels Bofarulls.

En el llibre "Raons d'Identitat. Historia i Llengua" editat per Lo Rat Penat va ser recollida dita conferència i a continució transcric la part on denuncia la manipulació de l'archiver català.

"El tema del "Repartiment" em preocupava en els meus temps d'opositor a catedra perque estava publicat no menys que des de 1854 en la "Colección de documentos históricos del Archivo de la Corona de Aragón", per Bofarull. Volgui saber alguna cosa sobre la repoblacio de Valencia, i vaig utilisar eixa obra. Pero pronte escomençaren els problemes; compri una edificio facsimil del "Repartiment" realisada pel gran arabiste Ribera durant la Guerra Civil, i trobi les primeres sorpreses. L'edicio de Bofarrull no era completa, sino que suprimia abundants "assentaments"; per eixemple, el primer, que presenta la donacio de les alqueries de Manises y Manezar a Artal de Luna. I l'editor no fea cap aclariment o explicacio. Les omissions eren relativament arbitraries. En alguns casos, els assentaments havien segut omessos perque estaven "rallats"; en atres, estaven "rallats" pero s'incloïen. Normalment es copien tots els que no estan "rallatss"; pero s'eliminaven atres perfectament llegibles. Arbitrarietat absoluta, que llavors no alcanci a explicar-me.

Pero lo greu es que a base d'esta edicio tan pelegrina arribaren a recontar-se els repobladors assentats en Valencia én motiu de la conquista de Jaume I, donant cifres que s'han repetit una i atra volta, sense cap criteri.

L'edicio completa del "Repartiment i una bona elaboracio d'index era quefer primordial. Faena molt dificil i pesada, ya que a soles la llectura de una linea a dut a vegaes el treball de mes d'una semana. Pero la voluntat de ferro d'Ampar Cabanes i Ramon Ferrer ha dut a bon port una empresa fonamental per al millor coneiximent de l'historia valenciana.

Les signatures donades ad eixos documents indiquen qu estaven a escomençaments del segloe XIX en l'Archiu de la Corona d'Arago. I si desaparegueren abans de 1863, ya que no pogue vore'ls Tourtoulon, cladre relacionar eixa desaparicio en els Bofarulls, que no tingueren greu incovenient en bastardejar l'edicio del "Repartiment del Regne de Valencia".

Pero estes sospites aumenten quan en 1873 Joan Gaspar Roig i Jalpi donà a coneixer una obra atribuida a Bernat Boades i titulada "Llibre dels feits darmes de Catalunya, hou tambe s'hi scriben alguns fehyts ecclesiastichs", que es datava presuntament en el segle XV. Aci estan totes les llegendes i falsetats historiques que claga i es repetixen en els llibres actuals.

L'estudi de la llengua ha portat a don Martí de Riquer a la conclusio de que no pot ser anterior al segle XVII. Gimenez Soler la considerà sempre com a una vulgar falsificacio. Yo crec que efectivament es falsificà en Barcelona pels anys de la seua pu-

Per atra banda, la publicacio d'un articul d'Honori Gracia sobre la forma d'actuar dels notaris del segle XIII donava un bloc als falsos recontes de les gents vingudes a Valencia, ya que senyalà que l'anulacio dels assentaments en un llibre notarial indicava que el document corresponent s'havia expedit, lo que fea que havia que interpretar en el "Llibre del Repartiment" que la donacio s'havia duta a bon fi i que rencipientari s'havia assentat en Valencia, mentres que els no "rallats" podrien ser els que es tornaren a les seues terres d'orige.

Las tesis pareixia viable i es confirma quan es pot comprovar que el document de la donacio de Manises i Manezar es conserva en l'archiu de la Seu de Valencia i que Artal de Luna romangue en el Regne.

La sospita prenia forma: els Bofarrull havien maniputal el text del "Repartiment del Regne de Valenci", en l'agravant que d'alla eixien unes sifres de repobladors de Valencia, que en sa major part eren catalans, quan els recontes fets per Cabanes sobre la totalitat del text indiquen que no va ser aixina".

Añadir nuevo comentario