¿Sabies que solament uns centenars de catalans es varen assentar en Valéncia despuix de la reconquista de Jaume I?


"La "Crónica de Alfonso X el Sabio", de Castella, senyala al parlar de la ocupacio de Murcia, Oriola i Lorca que "porque no podía haber gentes de la su tierras que las poblasen, vinieron e poblaron muchos catalanes de los que eran venido a poblar el reino de Valencia".

Està en relacio en la repoblacio catalana de Valencia.

Si partirem dels dats falsos donats per Bofarull i els certs oferits per Ampar Cabanes resultaria que el numero de catalans assentats en Valencia serien manco de 600 (Bofarull) i serien exactament 480 (Cabanes).

Els "Repartimientos" murcians han segut publicats pel Professor Torres Fontes: Murcia (1960), Lorca (1977) i d'Oriola està en l'imprenra, encara que ge manejat els dats que gentilment m'ha oferit el seu autor. La repoblacio en l'aspecte cronologic es paralela a la de Valencia: Valencia s'ocupà en 1238; i Murcia 1243.

El reconte de catalans inmigrants en Lorca ho ha fet el Professor Torres Fontes: 15 (en 1266); 131 (entre 1266 i 1270): 25 en (1272). Lo que oferix un total de 171 catalans inmigrants en Lorca. Falta per fer un reconte dels que ho feren en Murcia i Oriola, que es pot realisar facilment. Pero si prenem la sifra de 171 com a mija en les tres repoblacions murcianes, resultaria que haurien inmigrat en Murcia en els tres primers anys de vida del Regne de Valencia la quantitat d'uns cinccents catalans. Aproximadament lo que hi havia en Valencia, segons els texts manipulats de Bofarull.

Una comparança rapida entre abdos llibres de repartiment es interessant, Bertomeu de Lleida figura en el "Repartiment" de Valencia (num. 162. edic. Cabanes) i despres apareix en Murcia (num. 125, eic, Torres Fontes); Berenguer d'Avinyo apareix en abdos (num, 1601 i num. 129, respectivament). I aixina fins a la sacietat.

Si en Valencia despres de 1238 s'assentaren 480 catalans i Lorca es repoblà en catalans procedents de Valencia, segons Alfons X de Castella, que fon el seu repoblador; si el Professor Torres Fontes ha identificat a 171 repobladors de Lorca com a d'orige català; si Murcia i Oriola tambe foren repoblades per catalans procedents de Valencia, encara que el numero no estiga recontat, caldria replantejar-se al problema del catalanisme original de molts pobladors de Valencia, que mes be sembla un mit desenrollat principalment en la segona mitat del segle XIX, encara que te precedents mes antics".

Este fragment ha segut transcrit del discurs "Historia d'historiografia valenciana recent" pronunciant en l'any 1985 en la ciutat de Gandia per Antonio Ubieto Arteta i publicat més tart per lo Rat Penat en el llibre "Raons d'Identitat. Historia i Llengua".

Antonio Ubieto Arteta (Saragossa, 31 de març de 1923 - Valéncia, 1 de febrer de 1990) fon un historiador i filòlec medievaliste aragonés.

Discípul de l'historiador medievaliste José María Lacarra, va destacar com a investigador de l'història i la lliteratura medieval sobretot en l'àmbit aragonés, a on va estudiar. Fon archiver i catedràtic de Universitat de Saragossa, i en 1977 va obtindre la Càtedra d'Història Medieval de la dita Universitat, dirigint el departament homònim fins a 1988.

La seua obra com a medievaliste comprén centenars de treballs destinats a l'edició de fonts primàries de temes navarrés-aragonesos, d'història valenciana o èpica medieval. Destaca la seua llabor en la clarificació dels orígens dels regnes de Castella, Aragó i Valéncia i la profundisació en l'història d'Aragó, en l'àmbit de la qual va publicar una magna obra de referència en diversos volums, la seua Història d'Aragó.

Añadir nuevo comentario