Les incongruencies de Serafin Castellano


El Secretari General del Partit Popular de la comunitat autonoma de Valencia (PPCV) Serafin Castellano, ha fet este dissabte unes declaracions al voltant de l’Academia Valenciana de la Llengua (AVLl).
Yo li demane que m’explique un poc, a vore si soc capaç d’entendre lo que diu.

En un comunicat el senyor Castellanos afirma que l’actuacio de la AVLl es contraria a Llei, puix vulnera l’Articul 6 de l’Estatut d’Autonomia, a on se diu que la nostra llengua es el valencià. I afirma el senyor Castellanos que la AVLl pert la seua rao de ser per fer una definicio de valencià compatible en catala. I reconeix que aço “s’enfrenta al sentiment de la majoria del poble valencià”.

I un poc mes avall afirma que en estes actuacions l’academia pert tot el seu sentit perque se va crear per a defendre la personalitat de la nostra llengua… I acaba per preguntar-se per a qué aprofita la AVLl al no ser capaç de defendre la nostra llengua…

Com a remat nos diu que el PPCV considera “irrenunciable” la defensa del valencià. I nos conta lo important que es per ad ells la defensa de lo valencià, les senyes d’identitat, historia i algun atre concepte. I com despedida nos fa un alegat dient que tot politic deu tindre clar qui som i quina es la nostra terra i que la nostra llengua no deu ser despreciada perque aço afrenta als sentiments dels valencians i a la nostra personalitat.

A vore si m’ha quedat clar. Vostes, la magnifica gent del PP, saben que impondre el catala en Valencia es una afrenta al sentiment del poble i un atac a la nostra personalitat. Vostes, saben que impondre el catala en Valencia va conta la llegalitat vigent, i contra l’espirit de l’Estatu d’Autonomia, puix com voste diu incomplix l’Articul 6 a on parla d’Idioma Valencià. Vostes saben que impondre el catala va contra el sentiment majoritari del poble valencià.

Es bo saber-ho, perque aixina queda mes clar que vostes han taïcionat a consciencia al poble valencià, queda clarissim que vostes sabien que el poble no volia catala en les escoles i vostes els han donat catala en les escoles. D’aço no li pot tirar la culpa a la AVLl, senyor Castellano, vostes porten anys catalanisant als chiquets en les escoles, des de la seua Conselleria de Cultura, sense canviar una coma de les normatives i directrius llingüistiques impostes per Cipria Ciscar, exia normativa contra la que bramaven quan estaven en l’oposicio, pero que respectaren escrupulosament quan tingueren ocasio llegislativa de borrar-la.

Vostes han actuat delliberadament contra el sentiment i la personalitat del poble valencià, vostes han vilipendiat les senyes d’identitat del poble valencià i vostes han actuat contra la llegalitat vigent i contra el nostre Estatut d’Autonomia.
Tot aço ho tinc clar, la part en que me queda dubte es en la que li toca a la seua capacitat intelectual. Desconec si lo que li mou a fer les declaracions que ha fet, es el total desconeiximent de les actuacions i de les politiques del seu partit o si te una atra motivacio. Si fora per lo primer, seria greu, i una irresponsabilitat per la seua banda per no saber ni coneixer lo que fan dins del seu partit. No oblidem que ocupa el carrec de Secretari General del PPCV.

Li recorde, senyor Castellano, que l’academia contra la que voste clama, es va crear a iniciativa del Partit Popular. La composicio dels academics es va fer seguint el guio del seu partit, atenent als pactes que el senyor Zaplana acordà en el senyor Pujol, en virtut dels quals hi hauria majoria d’academics que defenguera la catalanitat de la Llengua Valenciana. I va ser el seu partit i no un atre el qui va blindar dins de l’Estatut la llei de l’academia per a que no se poguera canviar.

Vullc que m’esplique voste quina part està incomplit una academia creada, pensada i disenyada per a llegalisar el catala en Valencia, quan en la seua definicio de valencià nos diu que este es catala… Eixa i no una atra, va ser la seua finalitat des de que vostes llançaren el proyecte. M’agradaria coneixer quin rocambolesc argument pot argüir per a arribar a la conclusio de que una academia ideada per a impondre el catala deu defendre la Llengua Valenciana, ¿qui li ha contat a voste que el “comés i objectiu” de la AVLl es defendre la Llengua Valenciana? ¿I cóm pot tindre voste tan poc de criteri com per a creure una cosa tan inverosimil?

¿Quin desproposit es afirmar que el PPCV considera “irrenunciable” la defensa del valencià i que “no va permetre intrusions ni atacs a les senyes d’identitat”? ¿Còm nos va a lliurar d’atacs de fora qui nos ataca des de dins? Cap d’atre partit ha fet mes en contra del valencià que el seu partit senyor Castellano, vostes han fet lo que no s’atreviren els socialistes, vostes han llegalisat el catala. No es precis ya que nos ataquen des de fora, vostes ya han fet tota la faena catalanisadora que ells pugueren fer. Vostes no poden renuncar a defendre el valencià, perque no ho han defes mai.

Vullc pensar que les seues manifestacions les fa pel seu curt enteniment i poca capacitat intelectual, perque de no ser aixina, voldria dir que voste ha actuat delliberadament contra els interessos dels valencians i no content en actuar contra el sentiment dels valencians i contra les nostres lleis, nos ve aci a dir-nos, “qué roïns son els que van contra la llei, cóm es possible que estiguen fent allo que els hem manat fer” “no vos preocupeu nosatres vos defendrem”, es a dir, nos estaria voste tractant a nosatres com a curts d’enteniment i de poca capacitat intelectual. Tambe voldria dir que voste creu que en acabant de chafar els nostres drets, les nostres tradicions, de tirar per terra la nostra identitat i vilipendiar la nostra volguda Llengua Valenciana, pot vindre com si res a dir que voste, i no mes voste i els seus son capaços de defendre tot allo que han traïcionat, despreciat, atacat i venut.

En Accio Nacionalista Valenciana pensem que les lleis han de canviar, per a que actituts com la de voste i el seu partit de despreci a les lleis i als ciutadans donen com resultat l’inhabilitacio per a eixercir la politica i penes de preso.

Comentarios

Imagen de Anónimo

El PP és una opció espanyolista i farà tot lo posible per exprimir als valencinans.

+1
+1
-1
Imagen de Anónimo

Miquel Real té voste molta rao, pero vaig a dirli una cosa: encara se'n queda curt... en vostens mateixa.

¿Sap que les terminacions CATALANES -ada, -ades NO existixen en llengua valenciana? Els valencians no diem, ni haurie d'escriure la paraula catalana "despreciADA", sinos la valenciana "desprecià". No es un vulgarisme, ni està "mal escrit" - com diuen els catalanistes -, es la verdadera forma de la llengua valenciana.

¿Sap que MOSATROS els valencians tenim la forma "mosatros" com la amplament majoritaria i general - de nort a sur del Reyne - i que la forma que voste gasta "nosatres" es un invent inexistent en llengua valenciana que ningu gasta? I per si aixo no fora poc, a soles li falta una "L" pa ser identica a la forma catalana "nosaltres" (nosa-l-tres).

¿Sap que els guionets que separen verps de pronoms enclitics son un invent del quimic catala i hipercatalaniste (i per tant anti-valencià) Pompeyo Fabra i que no son propits de la llengua valenciana? "Gracies" a estos guionets la normativa (a mig fer) de la RACV (o si vol de l'IEV) fa que la llengua valenciana se semble a la catalana pa satisfaccio dels catalanistes i rabia dels valencianistes.

Soc MOSATROS, si vol podra charrar en mi en el foro de VALENCIAFREEDOM i li dic que no seran vostens - ANV - qui en la normativa a mig fer de la RACV (o l'IEV) aconseguiran que els organismes nacionals o internacionals reconeguen a la llengua valenciana com una llengua diferent a la catalana. La normativa que ara tenen vostens no representa correctament a la llengua valenciana i la fa forçadament semblant a la catalana. En ferramente mal fetes no se poden fer treballs ben fets.

ARA ES EL MOMENT...Ya ha aplegat el moment... Parle en la gent de l'IEV i mire a vore si tenen espenta i valentía (de Valencia) p'actualisar/millorar la normativa perque si a soles es una cuestio d'accents o no accents millor pleguen la paraeta perque sense cambits i millores normatives ningu els fara cas a l'hora de reivindicar una llengua valenciana diferent a la catalana.

Demostren que son vostens capaços de fer lo que atres diuen pero que ningu fa.

Sort

MOSATROS

+1
-1
-1
Imagen de Anónimo

Senyor anonim, veig que està molt segur de lo que diu, i per aixo mateix ni s’atrevix a donar el nom. (Mosatros no deixa de ser un malnom)
Tal volta no tinc els coneiximents filologics com per a parlar en propietat de la Llengua Valenciana i la seua normativa, pero com veig i constate que voste no es que siga molt mes entes que yo, considere que podem parlar de tu a tu i com a parlant li donare el meu pareixer i la meua apreciacio a les seues afirmacions.
De les seues paraules puc determinar el seu despreci i rebuig cap a la normativa que ha segut nexe d’unio entre els valencianistes i torment per als catalanistes. Per lo tant veig que abans s’allinea en aquells que volen destruir als valencianistes que en els mateixos valencianistes. Aço no està be, gens be, si es que voste se considera d’algun modo valencianiste.
No se qui se pensa voste que es per anar fent regals de les nostres paraules als catalans. Afirmar que totes les paraules acabades en ADA –ADES son catalanes es una barbaritat llingüisticament parlant. Persupost implica un total desconeiximent de la normativa valenciana i un despreci als nostres classics i a tota la tradicio lliteraria valenciana. Voste en suprimir eixes terminacions li està esmenant la plana a Joanot Martorell en el Tirant lo Blanch, per eix. prolec capitul XCIX-“…fon deliurada per hun caballer de la religio.” I mes “milicia fonch trobada / ventilada a servey del molt illustre” o a Roiç de Corella en el colofo del llibre Cartoxa “trelladada de lati en VALENCIANA LENGUA (Cartoxa, Roiç de Corella)” o a Bonifaci Ferrer “fon trelladada de aquella propia que fon arromançada en lo monestir de Portaceli, de lengua latina en la NOSTRA VALENCIANA (Biblia Valencia-Bonifaci Ferrer)”. Sapia voste que la Llengua Valenciana es patrimoni del poble valencià i que es de molt mal gust que vaja voste regalant paraules ad uns veins que s’ho volen quedar tot. Per supost, des del punt de vista llingüistic la seua argumentacio no te a on sustentar-se. Si be la “d” intervocalica, cau, i no se pronuncia, si s’escriu. Igualment que escrivim “Horta” i no “Orta”, per molt que no pronunciem la “h”. Atenent a la normativa valenciana per la que els valencianistes nos regim, si està mal escrit si se suprimix la terminacio “ada-ades”, lo mateix que està mal escriure “ort”.
No se qui se pensa voste que es per a decidir quina es la forma verdadera i quina no, els qui nos diem valencianistes seguim les Normes d’El Puig, i no practiquem l’anarquia ortografica. En les Normes d’El Puig ve codificada la llengua que parlem els valencians, lliure de castellanismes i de catalanismes. I l’elaboracio d’estes normes que voste desprecia estigue a carrec de prestigiats filolecs i llingüistes.
Veig que voste no te clars alguns conceptes llingüistics, voste desconeix lo que es un lleguage estandart, per lo tant, resultaria infructuos que intentara explicar-li que “nosatres” correspon a un modo estandar de la llengua juntant les formes valencianes “nos” i “atres”. Ara voste me qüestionara la valencianitat de la forma “atres” puix unicament se diferencia de la forma catalana en una “L” (a-l tres). Llingüisticament parlant dir que a una paraula no mes li falta una lletra per a ser una atra… per a dir que son lo mateix, equival a no dir res. Qualsevol paraula, afegint una lletra mes, es una atra, canviant el significat… en este cas son dos maneres diferents d’escriure en valencià, una arcaica i en desus i l’atra estandart i actual. Si he dit en valencià, yo als catalanistes no els faig cap de regal. El fet de que els catalans a dia de hui encara tinguen en vigor lo que per als valencians son arcaismes no li lleva la valencianitat a les paraules. Recordem que els catalans per a la seua codificacio renunciaren en gran part a les seues peculiaritats i prengueren als classics valencians com a referencia. Que existixquen coincidencies es forços i forçat, per ma i obra de P. Fabra.
No li agraden els guionets. Son una opcio per a donar solucions a problemes llingüistics. Els guionets ajuden a l’enteniment del valencià escrit. Son una solucio com podia haver segut una atra. En el moment d’adoptar la normativa ya gojaven de certa tradicio, i simplement s’adoptaren. Els guionets no fan ni mes ni menys valenciana la llengua, son les paraules i la seua morfologia la que li donen caracter. Afirmar lo contrari, apunta a un total desconeiximent de quins rasgos caracterisen ad una llengua.
Tota normativa que se precie estara sempre inacabada, perque les llengües estan vives i les normatives han d’actualisar-se continuament. Pero continuament, no vol dir cada volta que a voste li parega oportu. Ara mateix, tots els preceptes llingüistics recomanen no introduir canvis. El valencià es una llengua amenaçada de desaparicio, i en casos similars la llingüistica recomana per a la supervivencia de les llengües en similars situacions no introduir canvis mentrimentes es done la situacio de perill. Per eixe motiu des del valencianisme es rebujà els canvis introduits per la RACV, entre molts atres motius. Ara, dir que està inacabada en el sentit que voste li vol donar es totalment impropi i inadequat. Es la mes completa codificacio que s’ha fet per al valencià, i la que mes s’acosta a la parla actual del poble. Llançar dubtes i ombres damunt de la nostra normativa demostra una actitut irresponsable i inconscient del mal que fa.
Com a mostra de la seua incongruencia li resenye les formes que voste usa:
“…la fa forçadament semblant a la catalana”
Tenim primer, que no suprimix voste mateix la “d” intervocalica de la forma “forçada” en el seu modo adverbial, i en acabant fa un us inadequat del terme “semblant” que s’utilisa unicament parlant de paregut fisic. Almenys en la Llengua Valenciana es aixina.
En definitiva. Els seus raonaments son carents de tota validea des del punt de vista llingüistic, no reflectixen el posicionament majoritari dels valencianistes. El seu lexic no se correspon en un estandart valencià ni seguix les normes de normal us, sino ad una anarquia ortografica que li allunta dels postulats valencianistes. Tot aço fa que no li reconega com a interlocutor valit, per lo que no vaig a perdre el meu temps en buscar-lo en foros ni en contestar-li mes a les seues senseraons, mes tractant-se d’u que parla amagat baix un malnom.
Desconec si des d’Accio Nacionalista Valenciana conseguirem el reconeiximent per a la Llengua Valenciana que mereix, lo que si se es que anem a intentar-ho en totes les nostres forces i que posarem tot el nostre empenyorament. Sense dubte obtindrem millors resultats que aplicant conductes destructives com la que voste fa gala. Gracies pels seus bons desijos.

Miquel Real, d’Accio Nacionalista Valenciana

+1
0
-1

Añadir nuevo comentario